Apply to course now

HBO Toegepaste Psychologie

Vakgebied

Het HBO-programma Toegepaste psychologie biedt een unieke mogelijkheid om in relatief korte tijd een brede en gedegen basis op te doen om op niveau te starten in de psychologie. De opleiding is ook zeer geschikt om kennis in dit vakgebied te verdiepen en verbreden.

Inhoud van de cursus
Deze opleiding behandelt een aantal belangrijke deelgebieden en onderwerpen uit de toegepaste psychologie. Zo is er o.a. aandacht voor wetenschappelijke methoden, persoonlijkheidsleer, ontwikkelingsfases, neuropsychologische processen, therapievormen, diagnostiek en statistiek. Tot slot biedt de opleiding een grondige oriëntatie op het vakgebied.
De opleiding bestaat uit vier delen:

Meer over de inhoud
Deze opleiding bestaat uit de volgende modules:

Module 1:
Psychologie

Dit onderdeel bestaat uit twee modules. De modules geven samen een inzicht in de belangrijkste onderwerpen en methoden uit de wetenschap psychologie in het algemeen en het onderdeel Persoonlijkheidsleer in het bijzonder.
– Inleiding in de psychologie
Je start met basiskennis over wat psychologie is, de geschiedenis van psychologie en de stromingen binnen het vakgebied. Daarna komt de relatie tussen neurobiologische processen en gedragsfactoren aan bod. Vervolgens komen de cognitieve functies (waarneming, denken, geheugen en taal) aan bod. Als laatste leer je wat de invloed is op het gedrag van de verschillende menselijke ontwikkelingsfases, toegespitst op lichamelijk, cognitief en sociaal-emotioneel gebied.
– Persoonlijkheidsleer
Dit onderdeel stelt je op de hoogte van de oorzaak, aard en gevolgen van psychische ziektebeelden. Daarnaast wordt er in dit deel aandacht besteed aan kernbegrippen van de psychoanalytische, gedragsleertheoretische, humanistische en ecologische modellen. Ook de diagnostische instrumenten en de therapeutische behandelmogelijkheden komen aan bod. Als laatste worden de gangbare behandelvormen als individuele therapie, groepstherapie, gezinstherapie en relatietherapie besproken.

Module 2:
Diagnostiek in de psychologie

Ook dit onderdeel bestaat uit twee modules. Hierin worden alle facetten van het diagnostisch proces bij gebruik van verschillende gesprekstechnieken behandeld. Daarnaast doe je in dit deel kennis en vaardigheden op over andere technieken die kunnen worden toegepast in het psychisch diagnostisch proces.
– Gesprekstechnieken, observatie en rapportage
Omdat in het diagnostisch en therapeutisch proces de mondelinge communicatie een centrale rol speelt, wordt in deze module uitgebreid aandacht besteed aan het onderwerp gesprekstechnieken. Ook biedt deze module kennis over de diverse gesprekssoorten, de fasen in een gesprek en de basisvaardigheden van gespreksvoering. Naast gespreksvoering is observeren ook een van de hoofdtaken van de HBO-psycholoog. Daarom worden in dit deel ook verschillende soorten observatie behandeld.
Om de informatie uit gesprekken en observaties effectief te kunnen gebruiken in diagnostiek en behandeling, moet de HBO-psycholoog helder kunnen rapporteren. Deze belangrijke vaardigheid komt daarom uitgebreid aan bod.
– Psychodiagnostiek voor de psychologisch medewerker
Deze module heeft als doel het bijbrengen van de praktische kennis en vaardigheden die de HBO-psycholoog nodig heeft bij het volgens de beroepsethiek doorlopen van de verschillende stappen in het diagnostisch proces. Aan bod komen verschillende typen diagnostiek, fasen van onderzoek, tot conclusies en advies komen en dit communiceren naar betrokken partijen. Dit alles wordt verduidelijkt aan de hand van voorbeelden en casussen.

Module 3:
Statistiek

In dit deel leer je het toepassen van statistische methoden en technieken op het gebied van de sociale wetenschappen, de psychologie in het bijzonder. Het deel wordt gevormd door één module die bestaat uit twee delen:
– Beschrijvende technieken
Bij de beschrijvende technieken worden de meest gebruikte technieken voor de beschrijving van cijfermatige gegevens behandeld.
• Tabellen en grafieken
• De plaats van statistiek in onderzoek
• Operationaliseren en meten
• Frequentieverdelingen
• Centrum- en spreidingsmaten
• De normale verdeling
• De invloed van transformaties
• Kruistabellen
• Correlatie en regressie
• Betrouwbaarheid en validiteit.

– Inductieve technieken
Bij de inductieve technieken worden statistische toetsings- en schattingsprocedures onder de loep genomen.
• Steekproef en populatie
• Kansen en kansverdelingen
• De binominale verdeling en de normale verdeling
• Inleiding toetsende statistiek
• Parametrische toetsen
• Variantieanalyse
• Non-parametrische toetsen
• Onderscheidingsvermogen en effectgrootte van een toets
• Significantietoetsing.

Module 4:
Werkveldoriëntatie 

Ook dit deel bestaat uit één module. Met de module Werkveldoriëntatie oriënteer je je op de verschillende werkvelden binnen de toegepaste psychologie. Deze module wordt afgesloten met een praktijkopdracht. De module biedt een historisch overzicht met betrekking tot het ontstaan van de werkvelden en een overzicht van de specifieke kenmerken hiervan. Naast beleidsontwikkelingen en wet- en regelgeving worden de werkveldspecifieke doelgroepen, diagnostische methoden en behandelwijzen besproken. Je verzamelt ook zelf informatie over de werkvelden. Oefeningen in basisvaardigheden gericht op gesprekstechnieken, observatie, rapportage en diagnostiek, specifiek gericht op elk werkveld, ondersteunen je verder bij de keuze ten aanzien van de werkvelden. Deze oefeningen vinden plaats tijdens de klassikale bijeenkomsten. Op basis van de informatie die je krijgt aangereikt én zelf verzamelt, maak je een keuze voor één van de werkvelden. Deze keuze wordt onderbouwd in de praktijkopdracht.

Duur
18 maanden

Vooropleiding
Voor de cursus is geen specifieke vooropleiding nodig. Wel is een MBO/HAVO werk- en denkniveau is gewenst.

Opleidingsniveau opleiding
HBO

Examen
Het examen wordt online en schriftelijk afgenomen en staat onder toezicht van het examenbureau van het MINOWC van Suriname.

Studeren op uw manier
SMART opleidingen kunnen eenvoudig worden gecombineerd met een baan en andere activiteiten. Blended learning is een cruciaal element van onze opleidingen. U kunt elk moment instromen.

Succes van Blended Learning
Smart blended learning is een combinatie van: Online Studeren + Klassikaal les + Active coaching. De nieuwste en meest effectieve lesmethode met bewezen resultaten.

 

Voordelen van online studeren
Volledig flexibel in studieplek en -tijden
Goed te combineren met werk en privé
Begeleiding door ervaren docenten
Online leeromgeving met effectieve studietools
Deze opleiding Management in zorg en welzijn is bestemd voor iedereen die als middenmanager werkt of wil gaan werken en competenties wil ontwikkelen of verbeteren in het coachen van zelfsturende teams bij het vertalen van strategische doelstellingen naar concrete werkzaamheden. Het uitgangspunt daarbij is altijd het welzijn van patiënten en cliënten. De opleiding is zeer geschikt voor teamleiders, coördinatoren, regiomanagers in de thuiszorg en afdelingshoofden van ziekenhuizen, verpleeghuizen en zorginstellingen.

De betaling kan als volgt geschieden:

Ineens Betalingsregeling
(Lesmateriaal + examenkosten) SRD 12600, – 18 x SRD 700,-
Examen Kosten SRD 1995,-

Contant
Een contante betaling kan bij ons bezoekadres aan de Madeliefjestraat 25.
Onze openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 08.00u tot 16.00u.

Bank Financiering
In samenwerking met de Hankrinbank stellen wij u in de gelegenheid de gehele opleiding te financieren via de bank. Voor meer informatie over de mogelijkheden bekijk de pagina hier.

Overmaking Per Bank
U kunt het inschrijfgeld overmaken naar Hakrinbank 0208027102 (USD-rekening), of 0206608167 (SRD-rekening),
onder vermelding van uw naam en factuurnummer.

Bestelbon
Voor ambtenaren is het mogelijk om de betaling te voldoen met een bestelbon.