HBO Logistiek Management

Vakgebied

Met de cursus Logistiek management bereid je je voor op een dynamische baan, met veel afwisseling en contacten binnen én buiten de organisatie. De hoofdtaak van een manager in de logistiek is het ontwikkelen van plannen die leiden tot kostenbesparing en een betere service. Bovendien beslist hij of zij over procedures en systemen op het gebied van de goederenstroom en geeft leiding aan de invoering daarvan binnen de organisatie. Het doel van deze functie? Een stevige concurrentiepositie en een flexibele en gezonde bedrijfsvoering in de organisatie. Na deze cursus heb je alle kennis en vaardigheden die vereist zijn om op beleidsniveau te werken in de logistiek. Uitstekende voorbereiding op managementfunctie in de logistiek.

Inhoud van de cursus
De cursus Logistiek management biedt een inleiding in de organisatieleer en logistiek. We behandelen verschillende organisatietheorieën en –processen. Ook leer je organisaties indelen en structuur aanbrengen in een organisatie. Verder behandelen we de aspecten van de goederen- en informatiestroom. Bovendien behandelen we de meest gebruikte systemen voor het besturen van de goederenstroom in een productieorganisatie. Verder moet een logistiek manager kennis hebben van material management en verbetermanagement. Een groot aantal facetten van inkoop wordt behandeld en we bespreken verbeteringen die gericht zijn op het beter voldoen aan de doelstellingen van de organisatie.

Meer over de inhoud
Deze opleiding bestaat uit de volgende modules:

Inleiding Organisatieleer
Dit blok geeft een inleiding in de organisatiekunde. Wat is eigenlijk een organisatie en welke verschillende organisaties zijn er? Verschillende organisatietheorieën en –processen komen aan bod. Welke relatie is er tussen een organisatie en de samenleving? Je leert organisaties indelen en structuur aanbrengen in een organisatie. Verder komen diverse onderwerpen aan de orde op het gebied van managen: beleidsontwikkeling, planning, besluitvorming, managementtheorieën, principes en stijlen van leidinggeven.

Inleiding Logistiek
Logistiek wordt ook wel gedefinieerd als de integrale besturing van de goederen- of dienstenstroom. In dit blok bespreken we diverse begrippen die gebruikt worden als het over logistiek gaat en de verschillende typen bedrijven binnen de logistiek. Ook komen de aspecten van de goederen- en informatiestroom aan de orde.

De Logistieke Organisatie
In dit blok leer je hoe de logistiek in een organisatie kan zijn opgenomen. Er wordt dieper ingegaan op de activiteiten en de besturing van de goederenstroom. Ook customer service level, de invloed van de maatschappij op het logistieke proces, flexibiliteit en de wisselwerking tussen marketing en logistiek komen aan bod. Kortom, de externe logistieke prestatie wordt doorgelicht.

Systeembenadering in de Logistiek
In dit blok wordt het logistieke proces bekeken vanuit de systeembenadering. Dit is een bepaalde aanpak om zaken, onderwerpen en systemen te structureren en daardoor beter en overzichtelijker te kunnen bespreken en onderzoeken. De wisselwerking tussen logistiek en diverse factoren, zoals de markt, de vraag, de inkoop en productie komt uitgebreid aan bod. Ook de kosten die een logistiek systeem meebrengt, worden onder de loep genomen.

Goederen- en informatiestroom
De besturing van de integrale goederenstroom staat in dit blok centraal. De keten wordt als geheel beschouwd en je leert welke middelen invloed hebben op het besturen van de geoderenstroom. Besturingsmethodes die bijvoorbeeld ter sprake komen, zijn verandering of vereenvoudiging van de grondvorm en het aanpassen van de ligging van het klantorderontkoppelpunt. Ten slotte komen diverse logistieke informatiesystemen aan de orde.

MRP-systeem, DRP-systeem, JIT-systeem en OPT-systeem
Het meest gebruikte systeem voor het besturen van de goederenstroom in een productieorganisatie, het MRP-systeem, komt in dit blok aan de orde. De voor- en nadelen van het systeem worden uiteengezet. Je leert de mogelijkheden kennen en flexibel om te gaan met het systeem, zodat je ook uit de voeten kunt in een omgeving waar een andere visie op MRP geldt. Ook behandelen we verschillende systemen op het gebied van fysieke distributie. Zo is er het DRP-systeem dat samen met het MRP-systeem een integraal systeem voor de bedrijfsvoering vormt. Maar we kennen ook het Just-in-Time-systeem en het Optimized Production Technology-systeem. Deze systemen worden apart behandeld en onderling vergeleken.

Material Management
Dit blok draait om het voorspellen van de vraag van de klant en het inkopen hiervan. Zonder inkoop is er geen goederenstroom en dus ook geen besturing. Vandaar dat er bij een groot aantal facetten van inkoop wordt stilgestaan. De volgende stap is het opslaan van artikelen, je leert hoe je met voorraden omgaat en welke systemen er zijn voor het beheersen van de voorraad. Ook komen diverse systemen voor projectplanning aan de orde. En de integrale aanpak met de eerder besproken systemen wordt behandeld.

Fysieke Distributie
Het fysieke distributietraject is nauw verweven met het material management-traject. Dit blok gaat dieper in op de specifieke aandachtsgebieden van de fysieke distributie. Wat is een distributiekanaal, waar moet het distributiecentrum komen te staan? Zaken als transportkosten, wegennet, aanvoer- en afvoermogelijkheden, aanwezige infrastructuur, arbeidsmarkt etc. komen allemaal aan bod. Ook komen het verpakken van materialen en de bijbehorende logistieke, marketing- en milieuaspecten aan de orde. Verder wordt het externe transport onder de loep genomen.

Verbeter Management
Logistiek is een veelomvattend functiegebied dat onder veel invloeden van binnen en buiten de organisatie staat. Het aanpassen van de logistiek naar deze invloeden, kan ook gezien worden als verbeteren. Vandaar dat we in dit blok aandacht besteden aan verbetermanagement. Verbeteringen zijn gericht op het beter of optimaal voldoen aan de doelstellingen van de organisatie, maar hebben ook zelf weer invloed op de organisatie. Diverse technieken om hiermee om te gaan, komen aan de orde.

Duur
12 maanden op basis van 8 uur studie per week

Vooropleiding
Voor de opleiding Logistiek management is een algemene ontwikkeling op HAVO- of MBO-niveau of het SMART-diploma “Medewerker logistiek” gewenst.

Opleidingsniveau opleiding
HBO

Examen
Het examen wordt online en schriftelijk afgenomen en staat onder toezicht van het examenbureau van het MINOWC van Suriname.

Accreditatie/Erkenning
Na succesvolle afronding van deze opleiding ontvang je het diploma HBO Logistiek Management van SMART Suriname.
Na afronding zijn er diverse vervolgopleidingen mogelijk.

Studeren op uw manier
SMART opleidingen kunnen eenvoudig worden gecombineerd met een baan en andere activiteiten. Blended learning is een cruciaal element van onze opleidingen. U kunt elk moment instromen.

Succes van Blended Learning
Smart blended learning is een combinatie van: Online Studeren + Klassikaal les + Active coaching. De nieuwste en meest effectieve lesmethode met bewezen resultaten.

 

Voordelen van online studeren
Volledig flexibel in studieplek en -tijden
Goed te combineren met werk en privé
Begeleiding door ervaren docenten
Online leeromgeving met effectieve studietools

De cursus Logistiek management is bestemd voor iedereen die zich op managementniveau wil bezighouden met procedures en systemen op het gebied van de goederenstroom en leiding wil geven aan de invoering daarvan binnen de organisatie.
Na afloop ben je klaar voor een managementfunctie in de logistiek. De vraag naar vakmensen met de juiste logistieke kennis groeit door de sterke (internationale) concurrentie nog altijd. De arbeidsmarkt voor logistieke deskundigen is dus erg gunstig.

De betaling kan als volgt geschieden:

Ineens Betalingsregeling
Cursus geld + Studiemateriaal SRD 4995,- 12 x SRD 490,-
Examen Kosten SRD 495,-

Contant
Een contante betaling kan bij ons bezoekadres aan de Madeliefjestraat 25.
Onze openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 08.00u tot 16.00u.

Bank Financiering
In samenwerking met de Hankrinbank stellen wij u in de gelegenheid de gehele opleiding te financieren via de bank. Voor meer informatie over de mogelijkheden bekijk de pagina hier.

Overmaking Per Bank
U kunt het inschrijfgeld overmaken naar Hakrinbank 0208027102 (USD-rekening), of 0206608167 (SRD-rekening),
onder vermelding van uw naam en factuurnummer.

Bestelbon
Voor ambtenaren is het mogelijk om de betaling te voldoen met een bestelbon.