HBO Finance & Risk Management

Vakgebied

Wil je breed inzicht verwerven in de financiële functie van ondernemingen, dan is de korte opleiding HBO Finance and risk management een aanrader. Je doet kennis op over de verschillende vermogensvormen, de analyse en selectie van investeringsprojecten en de financiële aspecten van fusies en acquisities. Daarnaast leer je hoe je ondernemingsrisico’s kunt beheersen.Het HBO-programma Finance and risk management is onderdeel van de HBO-bacheloropleiding SPD Bedrijfsadministratie en van de HBO-bacheloropleiding Bedrijfseconomie (BE). Succesvolle afronding biedt recht op vrijstelling bij doorstroming naar die bacheloropleiding.
.
Inhoud van de cursus
De opleiding HBO Finance and risk management bevat veel actuele onderwerpen en koppelt theorie direct aan praktijk. Tijdens de opleiding leer je o.a. over vermogensvoorziening,vermogenskosten, investeringen, financiële calculaties en beheersing van beleggings- en renterisico’s.

Meer over de inhoud
De opleiding bestaat uit de volgende modules.

Vermogensbehoefte en vermogensvoorziening
Deze eerste module biedt inzicht in mogelijke ondernemingsdoelstellingen, -vormen en de mogelijke optimale vermogens- en financieringsstructuur. Je leert welke factoren de vermogensbehoefte van een onderneming bepalen en onder welke voorwaarden ‘ondernemend vermogen’ en ‘niet-ondernemend vermogen’ kan worden verkregen bij de diverse ondernemingsvormen.

Vermogensstructuur en vermogenskosten
Je leert wat de invloed van de gekozen financieringsvorm is op de statische en dynamische liquiditeit, rentabiliteit, solvabiliteit en het weerstandsvermogen van de onderneming. Ook het opstellen van een financiële ratioanalyse op basis van financiële kengetallen komt aan bod. Deze module van de opleiding HBO Finance and risk management behandelt de invloed van onzekerheid op de kostenvoet voor onder andere het aan te trekken vermogen en het weerstandsvermogen. Bovendien doe je kennis op voor het beoordelen van de kostenvoeten van de afzonderlijke vermogensvormen en de bepaling van de totale vermogenskosten.

Winst, winstbestemming en beleggingsaspecten
Deze module van de opleiding focust op winst: onder meer de factoren die bepalend zijn voor een optimale winstinhoudingspolitiek dan wel aanwending van winst voor inkoop van aandelen worden besproken. Je leert financieel plannen van de voor uitkering beschikbare winst via randvoorwaarden op basis van financieringsbeginselen. Ook leer je hoe de onderneming de toegang tot de vermogensmarkt openhoudt door inzicht in aandelen.

Investeringsevaluatie en financiële calculaties
In dit onderdeel van de opleiding doe je vaardigheden op om samengestelde interestberekeningen concreet toe te kunnen passen. Het accent ligt hierbij op rentabiliteitsberekeningen en investeringsbeslissingen. Ook leer je berekeningen maken van voorgenomen investeringen en van de rentabiliteit van investeringen. Hierbij komen de gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit methode, de netto contante-waarde-methode en de interne rentabiliteit eveneens aan de orde. Je leert de aanvaardbaarheid van projecten bepalen, net als de rangorde tussen voorgenomen projecten – zonodig met behulp van samengestelde interestberekeningen. Tot slot staat het toepassen van technieken om het risico van investeringen te beoordelen op het programma, evenals de verwerking van onzekerheid.

Waarderen van ondernemingen, reorganisatie, fusie en overname
In deze module van de opleiding HBO Finance and risk management leer je de verschillende aanleidingen om ondernemingen te waarderen. Ook doe je kennis op over het vaststellen dan wel benaderen van de waarde van een onderneming op basis van de vervangingswaarde (intrinsieke waarde), marktwaarde, discounted cash flow, de rendementswaarde, de branchewaarde en de liquidatiewaarde. Je leert bepalen of er sprake is van overwaardering of onderwaardering. Ook maak je je vaardigheden eigen om kritisch te beoordelen of een management buy-out of buy-in wenselijk of mogelijk is.

Beheersing van beleggingsrisico’s
Na uitgebreide uitleg van belangrijke begrippen als financiële risico’s, investeringsrisico, commodity risk, beleggingsrisico’s, operationele risico’s, commerciële risico’s, tactische en strategische risico’s, komen de risicomanagementbegrippen aan de orde. Je leert exposureconcepten op het gebied van rente, valuta en grondstoffen/goederen definiëren en hanteren. Het classificeren en identificeren van financial risk management bij financiële ondernemingen en het classificeren en identificeren van corporate risk management/enterprise risk management (ERM) bij niet financiële ondernemingen wordt behandeld. Na deze module weet je de doelstellingen en de plaats van risk management in de onderneming te beschrijven.

Beheersing van renterisico’s
Deze module begint met uitleg van begrippen als (indirect) renterisico, rente-exposure, rentegevoeligheid, risicoprofiel, rentestructuur, duration en golden rule of banking. Daarna leer je een rente-exposure overzicht van een organisatie opstellen. Ook het hanteren van rentemanagementtechnieken komt aan de orde, waaronder immuniseren, kopen/verkopen van rentederivaten, renteopties. Bovendien leer je de rentevisie van een onderneming in een rentebeleid te vertalen.

Beheersing van valutarisico’s
In deze module van de opleiding Finance and risk management komen de belangrijkste begrippen rond valutarisico’s aan de orde, zoals wisselkoers, valutanotering, valuta-exposure, valuta-volaliteit en interestarbitrage. Je leert de verschillende typen valutarisico onderscheiden en maakt kennis met de interne en externe instrumenten om valutarisico’s af te dekken en te beheersen. Onder meer balansoplossingen, valutaclausules, leading en lagging, matching, netting, marketingbeleid, valutatermijncontracten, valutafutures, valutaopties en valutaswaps worden behandeld.

Derivaten
Na uitleg van alle soorten derivaten, leer je in dit onderdeel van de opleiding Finance and risk management de belangrijkste eigenschappen van de verschillende derivaten. De leerstof gaat in op de typen (call en put) en soorten opties (aandelen-, index- en valutaopties, gedekt en ongedekt, Europese en Amerikaanse stijl) en hun kenmerken. Na deze module heb je inzicht in de prijsvorming van opties en weet je wat de voor- en nadelen zijn van het gebruik van forwards, futurs, opties en swaps. Ook kun je beoordelen wanneer het gebruik van derivaten de voorkeur krijgt boven het afdekken van risico’s via de balans.

Duur
10 maanden op basis van 8 uur studie per week

Vooropleiding
Om deze opleiding te kunnen volgen, is geen specifieke vooropleiding vereist. Wel is MBO-/HAVO denkniveau gewenst.

Opleidingsniveau opleiding
HBO

Examen
Het examen wordt online en schriftelijk afgenomen en staat onder toezicht van het examenbureau van het MINOWC van Suriname.

Accreditatie/Erkenning
Na succesvolle afronding van deze opleiding ontvang je het diploma HBO Finance&Risk Management van SMART Suriname.
Na afronding zijn er diverse vervolgopleidingen mogelijk.

Studeren op uw manier
SMART opleidingen kunnen eenvoudig worden gecombineerd met een baan en andere activiteiten. Blended learning is een cruciaal element van onze opleidingen. U kunt elk moment instromen.

Succes van Blended Learning
Smart blended learning is een combinatie van: Online Studeren + Klassikaal les + Active coaching. De nieuwste en meest effectieve lesmethode met bewezen resultaten.

 

Voordelen van online studeren
Volledig flexibel in studieplek en -tijden
Goed te combineren met werk en privé
Begeleiding door ervaren docenten
Online leeromgeving met effectieve studietools

De korte opleiding HBO Finance and risk management is geschikt voor professionals op HBO-niveau die op financieel-economisch gebied werken en die hun financiële kennis willen vergroten. Voor wie inzicht wil krijgen in de vermogens- en financieringsstructuur en risicobeheersing van ondernemingen, is het HBO-deelprogramma Finance and risk management een goede keuze.

De betaling kan als volgt geschieden:

Ineens Betalingsregeling
Cursus geld + Studiemateriaal SRD 3775,- 10 x SRD 450,-
Examen Kosten SRD 395,-

Contant
Een contante betaling kan bij ons bezoekadres aan de Madeliefjestraat 25.
Onze openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 08.00u tot 16.00u.

Bank Financiering
In samenwerking met de Hankrinbank stellen wij u in de gelegenheid de gehele opleiding te financieren via de bank. Voor meer informatie over de mogelijkheden bekijk de pagina hier.

Overmaking Per Bank
U kunt het inschrijfgeld overmaken naar Hakrinbank 0208027102 (USD-rekening), of 0206608167 (SRD-rekening),
onder vermelding van uw naam en factuurnummer.

Bestelbon
Voor ambtenaren is het mogelijk om de betaling te voldoen met een bestelbon.